Únor 2010Mupy mup?

25. února 2010 v 11:20 Zaujalo mě


Taháky

25. února 2010 v 11:20 Píšu
Představuju své taháky....už nevím, co jsem na nich viděla, ale tady tyto lepítka jsem nalepila zevnitř manžety svetru a stačilo jen pootočit ležící rukou na lavici.....


Love is in the Air

24. února 2010 v 11:20 Freebies
STáHNouT part1
STáHNouT part2
STáHNouT part3
STáHNouT papers1
STáHNouT papers2
STáHNouT papers3

Tiny tot by Zalinka

24. února 2010 v 11:20 Freebies
STáHNouT elementy
STáHNouT elementy red
STáHNouT elemeny blue

STáHNouT papíry


creditZALINKA1 - tam můžete svá dílka poslat

Love kit

24. února 2010 v 11:20 Freebies
STáHNouT 2 rar

Antique

24. února 2010 v 11:20 Freebies

Night sky

24. února 2010 v 11:20 Freebies

Zdroj - blog KACCII


PROSINEC 1931

24. února 2010 v 11:10 | NOVÝ LID 1931 |  ....Třicátá léta
Největší střední školou v čs. republice je státní reálné gymnásium v Košicích , jež navštěvuje 1055 žáků.


Mohou ženy pomoci s hospodářskou krisí? Mohou! tak správně odpovídá na tuto otázku M. Vránová : Máme v republice přes 3 miliony domácností (dopíšu )

Alchymie

23. února 2010 v 19:59 Freebies
V tyto dny zdarma - FREE ke stažení na Digital-crea

Zvěrokruh - beran, býk, blíženci

23. února 2010 v 11:39 Věštby, osud

Skopec ( 21.3.- 20.4.)

Vzhled :  Lidé narození v tomto znamení jsou obyèejnì vysocí a dobøe vyvinutí, mají vzpøímenou postavu, pevný a jistý krok. Každý jejich pohyb je ostrý a rázný. Krk mají pomìrnì dlouhý, èelo zkosené šikmo dozadu, nos vìtšinou ostrý a velmi výrazný. Vlasy mívají svìtlé až narudlé. Jejich pohled je pronikavý a velmi pevný, hlas zase velmi panovaèný.
Povaha :  Povahovì jsou to lidé velmi odvážní, energiètí a rozhodní, jdoucí smìle za svým cílem. Vždy chtìjí být první a dokáží prosazovat nové myšlenky. Obyèejnì se upokojí jen tehdy, prosadí-li svou vlastní vùli. Rychle se rozhodují a do každé èinnosti se pouštìjí s velkým nadšením. Jsou veselí, zdá se, že pøímo pøekypují radostí. Ale rádi zvelièují a èasto se dopouštìjí výstøedností. Každému a pøi všem chtìjí potvrdit své mimoøádné schopnosti a výkony a málokdy jsou sami se sebou spokojeni.
Nesnášejí, vnucuje-li se jim nìkdo nebo je nìkdo ovládá. Chtìjí být zcela nezávislí a svobodní a za tuto svou nezávislost dovedou i obìtavì bojovat. Protože jsou velmi odvážní, jejich èiny možno kvalifikovat jako šílené.
Chtìjí nièit všechno staré a podle svých vlastních myšlenek tvoøit úplnì nové vìci. Jejich myšlenky bývají vskutku geniální a èasto velmi pøekvapující. Ale nedokáží je realizovat, protože jim èasto chybí trpìlivost. Ještì pøed uskuteènìním svého pøedsevzetí zaènou se obírat novými myšlenkami a projekty. Jejich život je vlastnì nepøetržitým bojem o úspìšné uplatnìní se.
Lidé tohoto typu mají zvláštní schopnost strhávat s sebou jiné a získávat je jako svoje oddané pomocníky. Jsou tedy výbornými vùdci. Ale nejsou to pøiliš pøíjemní spoleèníci, nebo jsou panovaèní a netrpìliví, vždy chtìjí jen rozkazovat, nesnesou ani ten nejmenší odpor a èasto jsou velmi zlostní. Všechno znají lépe než ostatní, jejich povaha je zdrojem ustavièných konfliktù. Žijí proto, aby jiné vedli a ovládali, aby sami byli vždy v popøedí.

Láska :  Láska zasahuje do života tìchto lidí velmi brzy. Nezøídka si zvolí své partnery už ve školních lavicích. V manželském spolužití se jejich charakter nemìní. Chce-li s nimi partner vydržet, musí mít velké pochopení pro zvláštnosti jejich povahy. Ani v manželství nesnášejí jakékoliv omezování a už vùbec ne pocit nìèí nadøazenosti. Jejich nezávislost a svoboda musí zùstat témìø neomezená. Má-li jejich partner jen trochu podobnou povahu, dochází k vážným nedorozumìním a ostrým støetnutím. Dobøe vycházejí jen s lidmi, kteøí je obdivují.

Dětství :  I pøi výchovì dìtí, narozených ve znamení Skopce, setkáváme se s velkými tìžkostmi. Už od útlého dìtství touží po nezávislosti, nechtìjí si dát rozkazovat, nesnášejí disciplínu. Musí se jim ponechat kus samostatnosti, jinak by se staly tvrdohlavými a panovaènými. V dìtském kolektivu se vždy snaží hrát vedoucí úlohu.
U tìchto dìtí je tøeba co nejdøív potlaèit pronikavì se projevující žárlivost. Dáváme jim hry, které rozvijejí fantazii a nutí nìco hledat, øešit. Nejradìji by si snad hrály s cínovými vojáèky. Taková hra jim totiž umožòuje, aby byly vùdci a mohly rozkazovat. U tìchto dìtí nezøídka objevíme strategické schopnosti. Není tøeba jim bránit, aby sa mohly zdržovat mimo svùj domov, nebo vždycky touží pøedevším po volnosti. Protože se cítí v rodinném prostøedí utlaèované, využívají každé pøíležitosti, aby se dostaly ven. Je tøeba jen od nich žádat, aby se brzy vrátily - a budou nám vdìèné. Potom budou jistì i v ostatních vìcech mnohem poslušnìjší.
Tyto dìti bývají veselé, živé a hluèné. Dlouho v klidu neposedí, rády dovádìjí. Ale to jim nesmíme zazlívat, snažme se jim moudøe pøizpùsobit, projevit spolu s nimi radost ze života. Takto i sobì zpøíjemníme život.

Povolání : O lidech narozených ve znamení Skopce jsme už øíkali, že nesnášejí podøízenost. Doporuèuje se, aby si zvolili takové povolání, kde by mohli pracovat i rozhodovat samostatnì, pokud možno bez zásahu pøedstavených. Je-li takový èlovìk zamìstnán ve vìtším podniku, vynaloží všechno svoje úsilí na to, aby se co nejdøíve dopracoval vedoucího postavení. Nejlépe se hodí k vojsku, kde se z nich èasto stávají dobøí dùstojníci a vojevùdci. Jako vojáci vynikají totiž velkou udatností a rozhodností.
Velmi dobrých výsledkù dosahují tito lidé jako kreslièi a architekti. V obchodním podnikání dosahují úspìchu jen tehdy, když nejde o skromnou a mravenèí práci, ale o prudký vzestup.
Všeobecnì možno øíci, že jim vyhovují taková zamìstnání, v kterých se zachází se zbranìmi, ohnìm nebo se železem, napøíklad v puškaøství, v kovoobrábìcích oborech nebo ve strojírenství apod. Mimoøádné úspìchy mívají také jako lékaøi-chirurgové.
Nemoci :Protože lidé narození ve znamení Skopce mají obyèejnì silnou tìlesnou soustavu, bývají zøídkakdy nemocní. Vìtšinou trpí jen bolestí hlavy, nìkdy vysokým krevním tlakem. Snadno dostávají sluneèní úpal. Velké rozèílení mùže mít za následek delší nespavost. Mívají o nìco vyšší horeèky, které však nikdy netrvají dlouho. Pokud jde o úrazy, jsou to nejèastìji popáleniny, zranìní støelnými nebo seènými zbranìmi.

BýK   (21.4 - 20. 5.)

Vzhled: Lidé narození v tomto znamení nebývají pøíliš vysoké postavy. Vìtšinou mají vysoký zátylek a krátký krk, takže se nám zdají, že jsou zavalití. Jejich ramena jsou kulatá a široká, tváø dosti široká a kulatá, s dobrou zdravou barvou. Èelo mají nízké a nos krátký. Jejich oèi jsou velké a milé a zaclonìné brvami. Pohled mají mírný a melancholický. Charakteristickým znakem tìchto lidí jsou dosti velká ústa, masité rty a velké a silné zuby. Jejich chùze je pomalá a odmìøená.

Povaha:  Lidé narození ve znamení Býka jsou velmi klidní, trpìliví a nenároèní. V životì chtìjí dosáhnout pøedevším klidu a pohodlí. Jejich náhledy jsou vìtšinou konzervativní, tìžko je pøesvìdèit o nìèem jiném a novém. Zøídka se dají ovlivnit a své názory obhajují tvrdì a velmi umínìnì. Život si nechtìjí komplikovat žádnými novotami, drží se houževnatì vìcí, na které si už zvykli. Citovì jsou pøítulní a vìrní. Spojení s nimi se navazuje tìžko, nebo jsou pøíliš odmìøení; ovšem ne proto, že by byli pyšní, v jejich pøípadì mùžeme spíš hovoøit o vrozené plachosti. Plachost jim brání v navazování nových známostí a omezuje jejich styk s neznámými lidmi. Avšak i k dobrým pøátelùm jsou èasto zdrženliví a uzavøení. Nìkdy by se mohlo zdát, že nejsou pøímí, ale je to skuteènì jenom zdání, nebo právì lidé narození ve znamení Býka jsou velmi upøimní a poctivì smýšlející.
Typickým znakem tìchto lidí bývá velká pohodlnost. Nenávidí jakoukoliv námahu. Neradi chodí mnoho pìšky. Jsou chvíle, kdy se jim dokonce nechce ani pøemýšlet. Ale v zamìstnání jsou velmi usilovní a pøesní. Z práce však nemají velkou radost, ale mùžeme jim závidìt jejich smysl pro povinnosti. Pøi plnìní svých povinností jsou mimoøádnì spolehliví a velmi nezištní. Žádná práce se jim nepøíèí a rozkazy plní - pokud jen mohou - co nejpøesnìji.
Jsou mírumilovní, ke svým nejbližším velmi dobøí a shovívaví, vždy ochotni pomoci. Aèkoliv jsou odmìøení a klidní, pøece se dokáží velmi rozèílit, vydráždíme-li je natolik, že zapomenou na všecko, co se kolem nich dìje. Takové výbuchy jsou obyèejnì velmi prudké a tìžké je zastavit je. Rozrušíme-li takové lidi, neodmlouvejme jim a neodporujme jim. Nejlépe se jim vyhnout a neprovokovat je k pøípadným nebezpeèným èinùm.
Tyto osoby jsou však v životì velmi praktické a rozvážné. Pod nohama mají pevnou pùdu a vždy vìdí, co dìlají. Neznají fantazii a blouznìní, neradi mnoho mluví, vytrvale jdou svou vyšlapanou cestou.
V lidech narozených ve znamení Býka je velmi vyvinuta láska k umìní a všemu, co je krásné. Vìtšinou mají silné umìlecké schopnosti, zvláštì pro sochaøství a hudbu. V tomto znamení se rodí mnoho zpìvákù. Èasto mají neobyèejný zájem i o stavitelství.
Je-li Venuše, jako ovládající planeta znamení Býka, vystavena ozaøování špatnými planetami, mùže se stát, že se vyvine ménì hodnotný typ lidí, tj. lidí palièatých a lenivých. Na takové lidi se mùže èlovìk málokdy spolehnout, nebo nedokáží dodržovat sliby - vìtšinou jen proto, že jsou leniví. Oblibují si jen dobrá a velmi dobrá jídla a rádi se oddávají smyslným touhám.
Láska : Takoví lidé nepatøí ani mezi nadšence, ani mezi idealisty. Lásku berou jen z pøirozené stránky, nesnášejí dvoøení a vùbec neznají sentimentality. Tvrdošíjnì a vytrvale se ucházejí o osobu, která je zajímá. A protože jsou málomluvní, o jejich citech nelze øíci nic urèitého. Aèkoliv jsou jejich erotické pudy velmi silné, jako milenci jsou málo aktivní, tìžko od nich mùžeme oèekávat jasné vyznání lásky. Rádi se zdržují v blízkosti milované osoby a obyèejnì si myslí, že na to, aby ji pøesvìdèili o své lásce, staèí, když jsou u ní. Aèkoliv sami lásku nikdy nevyznávají, touží právì po tom, aby je o své náklonnosti pøesvìdèovali jiní.
Když jsme se tedy zamilovali do èlovìka narozeného ve znamení Býka, nesmí nás splést jeho zdrženlivost. Bude lépe, když si zvykneme na jeho tichý a málo aktivní zpùsob života. V mládí je smyslnost tìchto lidí velmi brzdìna a èasto se projevuje až v manželství. Jako manželé jsou vìrní, pøítulní a rádi se zdržují doma. V manželství bohužel však èasto ztrácejí své umìlecké zájmy a v touze po pohodlí èasto na umìní zapomínají. Proto je tøeba, aby druhý partner tyto umìlecké zájmy svého druha stále podnìcoval. S lidmi narozenými ve znamení Býka mùžeme dost dobøe vycházet, nebo jsou velmi trpìliví a vyhýbají se hádkám. Dùležité je, abychom je nikdy neprovokovali a násilným zpùsobem nenarušovali jejich klid.
Jde-li o ménì hodnotný typ lidí tohoto znamení, bývají v lásce násilní a nespolehliví. Svoje poèínání nekontrolují a èasto propadají úplnì surovým smyslnostem.
Partnery pro život mìli by si volit mezi lidmi narozenými ve znamení Kozoroha nebo ve znamení Panny. Když se jim to podaøí, zavládne mezi nimi harmomie, shoda a velmi dobré vzájemné porozumìní.
Mimoøádnì pøíjemné by mohlo být takové spojení s osobou, která se narodila ve znamení Ryb. Kdyby našel èlovìk narozený ve znamení Býka partnera, který pøi narození mìl ve znamení Býka Mìsíc, mohl by s ním být velmi štastný.
Dětství : Dìti narozené v tomto znamení nepøinášejí mnoho starostí. Jsou velmi klidné a pøítulné, zacházíme-li ovšem s nimi aspoò trochu laskavì. Vùbec neklamou, vždy mluví pravdu. Už zpoèátku jsou trochu uzavøené, což znamená, že si k nim musíme hledat cestu. Nesnášejí hluèné hry a vyrušování. Nejradìji se baví osamoceny. Tìší se ze stavebnic a z her, které vyžadují trpìlivosti. Rodièe musí dbát na to, aby už v zaèáteèním stadiu výchovy potláèeli v nich sklony k pohodlí a probouzeli v nich døímající rozhodnost. Bylo by správné, kdyby se zavèas zaèaly obírat umìním. Zjistilo se, že napøíklad v modelování dosahují velmi pìkných a obdivuhodných výsledkù.
Ale rodièe mìli by si všímat i hudebního nadání dìtí. Dùležité je, aby dìti svoje schopnosti rozvíjely soustavnì a nezanedbávaly je z lenivosti. Protože se z takových dìtí mohou lehce stát požitkáøi, je tøeba zavèas v nich potláèet sklon k pøecpávání žaludku. Celkem možno øíci, že dìti narozené ve znamení Býka nepøišly na svìt, aby trápily rodièe.

Povolání : Protože lidé narození ve znamení Býka mají velký smysl pro povinnosti, mùžeme s nimi poèítat na zodpovìdná místa. Jsou nejen svìdomití a spolehliví, ale dokáží se postarat i o to, aby všichni jejich podøízení byli odpovìdní, pøesní a spolehliví. Jako pracovníci jsou ve své èinnosti vytrvalí a houževnatí. Tìžké však je od nich žádat, aby si rychle zvykli na nové metody práce. Když je necháme pracovat jejich obvyklým zpùsobem, najdeme v nich nejvìrnìjší a nejobìtavìjší spolupracovníky. Pøi práci uvažují støídmì a logicky. Není obavy, že by se dopustili unáhlených a nepromyšlených èinù.
Protože mají vrozenou touhu po penìzích, na každé práci si dávají velmi záležet. Svou klidnou, houževnatou a nenápadnou tvoøivou prací získávají dost èasto dobøe placené postavení. Pro reformy a jakékoliv jiné novosti jsou velmi pohodlní. Výbornì se osvìdèují jako polnohospodáøi, zvláštì jako pìstovatelé ovcí. Nejlépe jim vyhovuje klidný a rozjímavý život na vesnici.
Z umìleckých smìrù pøichází v úvahu sochaøství, zpìv a stavitelství. Uspìšnì se mohou uplatnit i v chemii. Ženy narozené ve znamení Býka jsou obyèejnì velmi praktické hospodynì anebo vedoucí velkých závodù. Jsou výborné kuchaøky a dokáží všechno velmi úspornì zaøídit.

Nemoci : Lidé ze znamení Býka jsou náchylní jen k velmi málo chorobám. Bývají to onemocnìní krèní, jako zánìt mandlí, øidèeji mají sklony k hlízám a vøedùm. Tito lidé však mají odpor k lékùm. Nesnášejí chemické léèivé prostøedky. Když musí v nemoci užívat nìjaké léky, dávají pøednost pøirozeným léèivým prostøedkùm, jako jsou byliny a jiné domácí léky.

BLÍŽENCI ( 21.5. - 21. 6.)

Vhled : Lidé narození v tomto znamení jsou prostøednì velcí, nìkdy až vysocí a štíhlí. Na tváøi, úzké, trochu oválné, vynikají silnì výrazné rysy. Brada bývá trochu delší než u ostatních lidských typù. Obyèejnì mají dlouhé ruce, velmi èasto pìkné oèi a velmi neklidný, hledající, nikoli však èíhající pohled. Jejich ruce jsou trochu nervózní. Pro tento druh lidí je charakteristická èilá pohyblivost. Chùzi mají obyèejnì rychlou a živou.
Povaha : Už i znamení, v kterém se narodili, poukazuje na to, že mají dvojí povahu. Nìkdy jsou velmi dobrotiví, laskaví a pokorní, jindy zase úplnì bezcitní. Jejich neklidný duch je vìènì v èinnosti. Stále hledá nìco nového. Proto mají dost rozervanou povahu. Protože jsou velmi schopní a široce nadaní, tìžko se rozhodují pro nìco trvalého. Když se do nìjaké vìci pustí, rychle ji odloží a zaènou s novou, kterou po èase vytlaèí další.
Podobnì to bývá i s jejich pøáteli. Lidé tohoto typu se velmi lehko pro nìkoho nadchnou, ale po krátkém èase mají hned pøítele nového, který se jim momentálnì zalíbil.
Jejich èinnost je poznaèena neklidem a chvatem, jako by se sami obávali, že by se mohli zaèít zamìstnávat nìèím jiným ještì døíve než dokonèí jednu práci. Ale když mluví o nìjakém názoru nebo o práci, kterou právì dìlají, dokáží být tak rozhodní, ba až fanatiètí, že se zdá nemožné, že by nìkdy mohli tak snadno všecko odložit stranou. A pøece se to mùže stát i pøi nejmenším podnìtu.
Uèí se velmi lehce a velmi rychle a jsou velmi èilí. Lehce se vžívají do nových vìcí. Pochopí každou situaci, jejich èilý duch se umí všemu pøizpùsobit.
Typickou vlastností lidí narozených ve znamení Blížencù je øeènický zápal. Když zaènou hovoøit o problému, který je zajímá, nadchnou se vlastní øeèí tolik, že se stanou rozvláèní a zdlouhaví. Neuvìdomují si, že se odchýlili od tématu. Mluví dál, bez ohledu na to, zda je nìkdo poslouchá.
Protože jsou to lidé rozervaní, málokdy - i když by to chtìli - dochází u nich k vìrným a pøítulným citùm. Je známé, že nikdy nedokonèí svou práci. Odloží ji v polovinì a již se k ní nikdy nevrátí. Proto se nesmíme divit, když jsou - pøi svých sklonech k vìèné zmìnì - nervózní a podráždìní. Jejich duch, zamìstnaný ve dne v noci, jim nikdy nedopøává klidu a znemožòuje jim jakékoli soustøedìní.
Jinak jsou to lidé velmi zvìdaví. Když nìco poslouchají, co je zajímá, chtìjí se dostat každé vìci na kloub. Tajemství jsou na to, aby je odkrývali. Nepokojem netrpí jenom oni sami, ale svùj neklid a chvat vnášejí i do svého okolí. Proto si mnoho lidí nemùže zvyknout na jejich nestálou povahu. Nedokáží najít støední cestu. Zazlívají všem, kdož se neztotožòují s jejich názory.
Když je Merkur, který vládne ve znamení Blížencù, nepøíznivì ozáøen, lidé narození v této dobì jsou nespolehliví a velmi podráždìní. Je to pøedevším velká zvìdavost, která je ani na chvíli nenechá na pokoji. A protože nejsou diskrétní a svá tajemství rádi oznamují druhým, není tøeba se jim svìøovat. Jsou totiž nestálí, snadno mohou zradit své pøátele a v koneèném dùsledku stát se i jejich nepøáteli.
Láska : Rozpoložení jejich duše jsou vìtšinou velmi hluboká. Rádi a lehce mìní pøedmìt své lásky. Tím ovšem zpùsobují mnoho utrpení, lítosti a žalu. Mají vrozený silný sklon uplatnit se, který je jako motor žene vpøed a nutí je, aby existovali jako støed všeobecné pozornosti.
U tìchto lidí nejednou pøichází k prudkým zmìnám. Jejich náruživost se lehko zmìní ve strašnou nenávist. Nìkteøí si rádi hrají na detektivy. Sledují jiné osoby, aby odhalili jejich tajemství, kterého by mohli proti nim použít. Pøi této práci postupují velmi šikovnì.
Ani na ženy narozené ve znamení Blížencù nemùžeme se dost spolehnout. Ale pøece jen jsou lepší než muži. Èasto stojí pøed volbou mezi dvìma muži, za které by se mohly vdát, ale nedovedou se rozhodnout ani pro jednoho, ani pro druhého. Obyèejnì prožijí mnoho trpkých zklamání.
Nezøídka se stává, že lidé narození ve znamení Blížencù milují souèasnì dvì osoby. Ale když se mají rozhodnout, jsou velmi podráždìní. Rozhodnutí oddalují a v takovém pøípadì si nejednou vítìzství odnáší nìkdo tøetí. Ale i pøesto se mùže manželství s takovou osobou vydaøit. V rodinném životì èasto nacházejí oporu, která jim dosud scházela, a nakonec se stanou pozornými a pøíjemnými manžely.
Nejvýhodnìjším spojením pro takovou osobu je manželství s èlovìkem, který se narodil ve znamení Vodnáøe nebo i ve znamení Vah; u posledních se však nìkdy vyskytuje silnìji sklon k èasté zmìnì názorù. Velmi harmonické mùže být manželství s osobou narozenou v Kozorohu anebo Lvu, nebo v obou pøipadech je tu pøizpùsobivost, schopnost souhlasit s jejími názory. Výborné spojení pro èlovìka narozeného ve znamení Blížencù je sòatek s osobou, u které ve znamení Blížencù stojí Mìsíc.
Dětství :
Ani výchova dìtí narozených v tomto znamení není lehká. Opatrní rodièe musí postupovat se vší pøísností, aby už od samého zaèátku vychovávali silného a vytrvalého èlovìka. Když zaènou dítì zavèas pøivykat na soustøedìné myšlení a poctivou práci, mohou vykonat velký kus potøebné a užiteèné práce.
S dìtmi narozenými ve znamení Blížencù je tøeba zacházet velmi laskavì. Musíme jim dokazovat lásku a za žádných okolností nedovolit, aby byly roztržité a nesoustøedìné. Když zpozorujeme, že staré ještì nedokonèily a už chtìjí zaèít nìco nového, je tøeba pøísnì trvat na dodržení systému a poøádku. Nebo už ve høe se projevuje neklid, roztržitost a rozháranost takové povahy. Tyto zvyky se nedají úplnì odstranit. Ale mùžeme je silnì potlaèit a ztlumit, mùžeme zabránit, aby živelnì rostly a mohutnìly, mùžeme jim zastavit cestu návyky k systému a poøádku v èinnosti dítìte.
Když takové dítì nechce ani slyšet o nìjakém malém pøíteli, je tøeba dokonale zjistit pøíèiny. Když není dùvodu k nìjakému zhlížení, odporu a hnìvu, pøísnými, ale teplými slovy upozorníme své dítì, že takovým postupem zraòuje city svého druha. Ale jinak dìti narozené v tomto znamení jsou vìtšinou velmi srdeèné.
Projevuje-li dítì nadání pro víc vìcí, je tøeba, abychom je zamìøili jen na jeden nebo dva pøedmìty. Jinak bychom vedli dítì k povrchnosti. Mùžeme øíci, že tyto dìti jsou bystré a lehko se uèí.
Povolání :  Lidé narození ve znamení Blížencù mají velký talent pro obchodní podnikání. Ihned zpozorují všechno nové a v duchu si už pøedstavují výhody a zisky. Protože dokáží každého snadno pøesvìdèit, jsou z nich dobøí prodavaèi, agenti nebo obchodní cestující.
Obyèejnì mají dvoje povolání. Je to pro nì výhodné, uspokojuje je to, nebo získali širší prostor pro svoje schopnosti. Jinak se mohou dobøe uplatnit též jako právníci nebo žurnalisté. Zkrátka a dobøe - potøebují povolání bohaté na zajímavé zmìny a vzruchy, v kterém netrápí èlovìka dennì se opakující ustálené zvyky a nuda.
Nemoci: Tito lidé nemívají pøíliš silnou konstrukci a velice si musí chránit své zdraví. Vìtšinou velmi rychle nastydnou. A protože jejich plíce jsou nejcitlivìjší, musí být velmi opatrní. I jejich nervy jsou dost labilní. Stálý neklid, zmìny, vzruchy, námaha a pøepracovanost je pøedèasnì èiní nervózními. Ženy narozené v tomto znamení mají velký sklon k hysterii. Proto je tøeba tyto lidi èastìji nutit k tomu, aby vypøáhli z práce a duševnì si odpoèinuli.
Sweet Girl

22. února 2010 v 11:20 Freebies

SpringTime

22. února 2010 v 11:19 Freebies
Romancing the heart

17. února 2010 v 11:10 Freebies
STáHNouT Romancing the heart


Xmas time

17. února 2010 v 10:50 Freebies
STáHNouT elementy 1

STáHNouT elementy 2

STáHNouT papíry 1
STáHNouT papíry 2

The enchanted world Part.2

15. února 2010 v 11:24 Freebies
STáHNouT - dnes zdarma


Ekologie

7. února 2010 v 19:08 FotímThe never ending dream

4. února 2010 v 11:10 Freebies
Stáhneš tady - ale jen dnes(zítra už to nemusí být free.)..na dital-crea se to často mění - musíš se tam dívat často a vždy si zdarma stáhnout zrovna to ,co je zdarma v nabídce - návod jak stahovat je tady - http://s-a-b-i-k-a.blog.cz/1001/digital-crea-jak-si-odtud-stahnout-kity-zdarma